Algemene Voorwaarden van Ev-solutions

Algemene Voorwaarden EV Solutions B.V. met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te (9204 KH) Drachten aan de Morra nr. 2-47 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder KvK-nummer 74703749 .

Artikel 1              TOEPASSELIJKHEID

1.1

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveringen van EV Solutions. Met name zijn deze voorwaarden van toepassing op door ons aangegane overeenkomsten tot het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard ook, bedoeld in de meest ruime zin van het woord.

1.2

Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over “opdrachtgever” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die tot EV Solutions in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met de door EV Solutions gesloten overeenkomst tot het leveren van zaken en/of  het verrichten van diensten en/of  werkzaamheden (overeenkomst van opdracht) of uit hoofde van een met ons gesloten andersoortige overeenkomst, alsmede elke natuurlijke of rechtspersoon die met ons een overeenkomst tot het leveren van zaken en/of  het verrichten van diensten en/of  werkzaamheden (overeenkomst van opdracht) of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Het kan derhalve ook gaan om een opdrachtgever zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep

of bedrijf (consument).

1.3

Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

1.4

Indien ook de opdrachtgever naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de opdrachtgever uitdrukkelijk niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de opdrachtgever door ons uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard en voor zover de voorwaarden van de opdrachtgever niet in strijd komen met het bepaalde in onze algemene voorwaarden.

Artikel 2              AANBIEDINGEN EN OFFERTES

2.1

Alle offertes van EV Solutions zijn vrijblijvend. Zij binden EV Solutions derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk het tegendeel is bepaald. Indien geen termijn is aangegeven, zijn door ons gedane offertes 30 dagen geldig, te rekenen vanaf de dag(tekening) van de offerte.

2.2

De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan EV Solutions opgegeven maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop EV Solutions haar aanbieding baseert.

2.3

Een samengestelde prijsopgave verplicht EV Solutions niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

2.4

De inhoud van de opdracht wordt uitsluitend bepaald door de in de offerte en opdrachtbevestiging gegeven omschrijving van de opdracht.

Artikel 3              TOTSTANDKOMING  VAN DE OVEREENKOMST

3.1

Overeenkomsten komen eerst tot stand wanneer EV Solutions de opdracht schriftelijk aanvaarden of wanneer de overeenkomst door de opdrachtgever en door EV Solutions is ondertekend. Tevens kan er sprake zijn van een mondelinge overeenkomst die zich uit in het doen verrichten van werkzaamheden of een verrichting van reparatiewerkzaamheden die al heeft plaatsgevonden na het mondelinge akkoord van de opdrachtgever.

3.2

De door EV Solutions aan de opdrachtgever verzonden opdrachtbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De opdrachtgever wordt geacht met de inhoud van de opdrachtbevestiging in te stemmen.

Artikel 4              PRIJZEN

4.1

De prijzen van EV Solutions zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, in Euro’s, exclusief omzetbelasting en andere van overheidswege opgelegde heffingen.

4.2

De in offertes en overeenkomsten vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals loon- en materiaalkosten, belastingen en andere heffingen van overheidswege.

4.3

Onverminderd het bepaalde in artikel 4.1 van deze algemene voorwaarden, behoudt EV Solutions zich het recht voor om indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van (aanvang van) de te leveren zaken en/of  het verrichten van diensten en/of  werkzaamheden in een of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Voorts hebben wij het recht om in een dergelijk geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is.

4.4

De laadpassen en keyfobs van EV-Solutions zijn te gebruiken bij alle openbare laadpalen in Nederland.  Voor het laadpas-abonnement op het BackOffice beheersysteem bereken wij u € 5,- excl. BTW per maand. Facturatie geschiedt per kalenderjaar en wordt op basis van het volledige jaarbedrag aan u doorberekend. Voor het opladen bij openbare laadpalen wordt € 0,35 excl. BTW per kWh aan u doorberekend. De verrekening van de laadtransacties gebeurt maandelijks volledig automatisch waarvoor u elke maand van EV-Solutions een gespecificeerde factuur ontvangt.

Artikel 5              TERMIJNEN

5.1

De door EV Solutions opgegeven levertijden gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, mits alle gegevens die EV Solutions voor de uitvoering van de opdracht nodig hebben in het bezit zijn van EV Solutions.

5.2

De door EV Solutions opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Levertijden worden verlengd met de tijd gedurende welke de opdrachtgever

enig verschuldigd geworden bedrag, nadat dat opeisbaar is geworden, onbetaald heeft gelaten.

5.3

Indien zich wijzigingen voordoen in de werkomstandigheden zoals die bestonden op het moment dat de overeenkomst is tot stand gekomen, worden levertijden zodanig verlengd als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.

5.4

Bij het niet tijdig leveren van zaken en/of  het verrichten van diensten en/of  werkzaamheden moet EV Solutions derhalve schriftelijk in gebreke worden gesteld.

Artikel 6              FACTURERING  EN BETALING

6.1

Betaling moet geschieden in Euro’s, zonder aftrek van enige korting door overschrijving op een door ons aangewezen bankrekening, in beide gevallen uiterlijk 21 dagen na de factuurdatum; dit alles tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

6.2

EV- Solutions is gerechtigd om in twee termijnen als volgt te factureren:

  • Na opdracht zal de hardware per ommegaande geleverd en gefactureerd worden en na installatie zal het resterende bedrag gefactureerd worden incl. evt. meerwerk.
  • Indien het totale orderbedrag (materiaal en werk) lager is dan € 5.000,- dan is EV-Solutions gerechtigd 100% aan de klant te factureren na de schriftelijke opdrachtbevestiging en voordat het project is uitgevoerd.

  6.3

Indien de opdrachtgever niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist en zijn alle vorderingen van ons op de opdrachtgever, zonder dat ingebrekestelling vereist is, onmiddellijk opeisbaar.

Alsdan heeft EV Solutions het recht, indien en voor zover voldoende samenhang bestaat met het niet nakomen van de opdrachtgever, de nakoming van al onze verbintenissen jegens de opdrachtgever op te schorten, onverminderd alle andere rechten uit het gemene recht voortvloeiend.

EV Solutions is gerechtigd voor alle nog te leveren zaken en/of  de te verrichten diensten en/of  werkzaamheden een garantie voor tijdige betaling te verlangen. Voorts is EV Solutions alsdan gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, waarbij op de opdrachtgever alsdan de verplichting rust tot ongedaan maken

van de door EV Solutions te leveren zaken, de te verrichte diensten en/of  werkzaamheden, onverminderd ons recht op

schadevergoeding.

6.4

Is de opdrachtgever in gebreke met tijdige betaling dan verbeurt hij aan EV Solutions, zonder dat een nadere

aanzegging aan de kant van EV Solutions nodig is, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling, een rente gelijk aan 2% per maand of gedeelte van een kalendermaand, berekend over de in rekening gebrachte bedragen prijs of het nog onbetaald gebleven gedeelte daarvan, welke rente onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar is.

Voorts is de opdrachtgever gehouden om aan EV Solutions de buitengerechtelijke incassokosten te voldoen die verband houden met het incasseren van de vorderingen van EV Solutions. Deze kosten worden bepaald op 15% van de hoofdsom, onverminderd het recht van EV Solutions om verdere redelijke kosten ex artikel 6:96, lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek in rekening te mogen brengen. Bovendien zijn alle nadelige gevolgen van koersverlies of

anderszins uit te late betaling of niet-betaling voortvloeiend voor rekening van de opdrachtgever.

Indien EV Solutions een overeenkomst aangaat met een opdrachtgever, niet handelde in de uitoefening van beroep of bedrijf (derhalve met een consument), dan is deze ook gehouden de buitengerechtelijke incassokosten te voldoen die verband houden met het incasseren van de vorderingen van EV Solutions. De buitengerechtelijke kosten die de consument dan dient te voldoen, wordt bepaald aan de hand van de staffel zoals opgenomen in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

6.5

Betalingen strekken eerst in mindering op de in lid 3 bedoelde kosten, vervolgens in mindering op de verschuldigde rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom.

6.6

Indien EV Solutions in een gerechtelijke procedure geheel of gedeeltelijk in het gelijk worden gesteld, komen alle door EV Solutions in verband met deze procedure gemaakte kosten voor rekening van de opdrachtgever, ook indien de opdrachtgever een consument is.

Artikel 7              INSCHAKELING DERDEN

7.1

EV Solutions is bevoegd om in samenhang met de uitvoering van de overeenkomst, ook namens en op kosten van de opdrachtgever, diensten van derden te betrekken. Indien dat plaatsvindt zal EV Solutions dit aan de opdrachtgever kenbaar maken.

7.2

EV Solutions is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden of voor tekortkomingen in van hen ontvangen informatie.

7.3

De opdrachtgever geeft derden die hij bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, geen opdracht dan in overleg met EV Solutions.

Artikel 8              AANSPRAKELIJKHEID

8.1

Indien voor EV Solutions aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat in deze bepaling is geregeld.

8.2

De aansprakelijkheid van EV Solutions jegens haar opdrachtgever en derden voor schade voortvloeiende of verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van de desbetreffende polis.

8.3

In het geval – om welke reden dan ook – geen uitkering op grond van de artikel 8.2 bedoelde aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, zal de aansprakelijkheid van EV Solutions voor directe schade beperkt zijn tot een bedrag gelijk aan 50% van de op grond van de overeenkomst gefactureerde of te factureren bedragen.

8.4

EV Solutions is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan opdrachtgever en aan anderen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van EV Solutions.

8.5

De opdrachtgever is gehouden EV Solutions te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen EV Solutions mochten doen gelden. Tevens stelt de opdrachtgever EV Solutions schadeloos voor alle kosten en schade die uit eventuele rechtsvorderingen van derden voor EV Solutions kunnen ontstaan, zulks voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de opdrachtgever komen.

Artikel 9              ZEKERHEID

EV Solutions is gerechtigd van de opdrachtgever te vorderen, dat hij zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen, zulks met name ook na de totstandkoming van de overeenkomst. Indien de door EV Solutions verlangde zekerheid niet wordt gegeven, kan EV Solutions de uitvoering van de verplichtingen van EV Solutions

opschorten en/of  de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden, onverminderd de rechten zoals die voor

EV Solutions uit het gemene rechte voortvloeien.

Artikel 10            OVERMACHT

10.1

Onder overmacht moet worden verstaan elke omstandigheid buiten de macht van EV Solutions is die van dien aard is, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd (zogenaamde niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming).

Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, staking, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in het bedrijf of in het bedrijf van de leveranciers van EV Solutions, in- en uitvoerbeperkingen, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale of regionale (overheids)instanties.

10.2

Indien EV Solutions door overmacht de overeenkomst niet (tijdig) kunnen nakomen, heeft EV Solutions het recht de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren, dan wel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen. Deze keuze is aan EV Solutions.

In geval van overmacht is elke schadeplichtigheid van EV Solutions uit welke hoofde dan ook uitgesloten.

10.3

Indien EV Solutions bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is EV Solutions gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 11            WIJZIGINGEN IN OPDRACHT EN ANNNULERING

11.1

Alle wijzigingen in de opdracht – hetzij door bijzondere opdracht van de opdrachtgever, hetzij veroorzaakt doordat de verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering van de opdracht, hetzij door wijzigingen in

wet- en/of  regelgeving – behoren wanneer daaruit meerdere kosten ontstaan, beschouwd te worden als meerwerk, en

voor zover daaruit minder kosten ontstaan als minderwerk.

Wijzigingen in de opdracht moeten door EV Solutions schriftelijk worden aanvaard en bevestigd. Levertijden worden ingeval van meerwerk redelijkerwijze aangepast c.q. verlengd.

11.2

Meerwerk zal worden berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk zal worden verrekend op basis van de bij het sluiten van de overeenkomst geldende prijsbepalende factoren.

11.3

Indien de opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst de te leveren zaken, diensten en/of  werkzaamheden annuleert, nadat deze te leveren zaken, diensten en/of  werkzaamheden zijn bevestigd middels een opdrachtbevestiging, dan is de opdrachtgever de voor die opgedragen diensten en/of  werkzaamheden voor 75% aan EV Solutions verschuldigd.

Artikel 12            DUUR, OPZEGGING EN ONTBINDING

12.1

Onverminderd het overige in deze voorwaarden bepaald, is EV Solutions bevoegd de overeenkomst met opdrachtgever op te zeggen, zonder dat een nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist:

a. indien opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk zijn uit de overeenkomst voort vloeiende verbintenissen nakomt;

b. indien opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, de schuldsanerings- regeling natuurlijke personen

(WSNP) op opdrachtgever van toepassing wordt verklaard, de opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, het bedrijf van opdrachtgever wordt geliquideerd, of opdrachtgever door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over een gedeelte van zijn vermogen verliest.

12.2

Onverminderd het in het voorgaande bepaalde is EV Solutions gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van EV Solutions op schadevergoeding en/of  het recht van EV Solutions om de verplichtingen van EV Solutions uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, indien de opdrachtgever na daartoe schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, één of meer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt binnen de bij ingebrekestelling gestelde termijn.

12.3

Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Voordat de opdrachtgever een schriftelijke ontbindingsverklaring tot EV Solutions richt, zal de opdrachtgever te allen tijde EV Solutions eerst schriftelijk in gebreke moeten stellen en EV Solutions een redelijke termijn moeten gunnen om alsnog de verplichtingen die EV Solutions heeft na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen de opdrachtgever nauwkeurig schriftelijk moet vermelden.

12.4

Opdrachtgever heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien de opdrachtgever zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.

12.5

Indien EV Solutions instemt met ontbinding, zonder dat sprake is van verzuim van de kant van EV Solutions, heeft EV Solutions steeds het recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. Ingeval van gedeeltelijke ontbinding kan de opdrachtgever geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door EV Solutions geleverde zaken c.q. reeds geleverde diensten c.q. reeds uitgevoerde werkzaamheden en heeft EV Solutions onverkort recht op betaling voor de reeds door EV Solutions geleverde zaken c.q. reeds geleverde diensten c.q. reeds uitgevoerde werkzaamheden

12.6

De overeenkomst neemt ten minste een einde zodra EV Solutions de zaken en/of  diensten en/of  werkzaamheden hebben geleverd/afgerond.

Artikel 13            EIGENDOMSVOORBEHOUD

13.1

Tot op het moment dat de opdrachtgever volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens EV Solutions, blijven alle door EV Solutions geleverde zaken in eigendom van EV Solutions. Dit geldt voor elke overeenkomst

gesloten met EV Solutions tot het leveren van zaken en/of  het verrichten van diensten en/of  werkzaamheden en vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen.

13.2

Het is de opdrachtgever niet toegestaan om beperkte rechten te vestigen op zaken die zijn onderworpen aan het eigendomsvoorbehoud van EV Solutions. Indien derden (beperkte) rechten willen vestigen op de onder eigendomsvoorbehoud onderworpen zaken, zal de opdrachtgever EV Solutions daarvan direct in kennis stellen.

Artikel 14            GARANTIE

14.1

Al hetgeen in dit artikel wordt bepaald betreffende de garantie van zaken geleverd door EV Solutions geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de opdrachtgever toekent.

14.2

Indien de geleverde zaken niet voldoen aan de door EV Solutions verstrekte garanties en er geen sprake is van grove nalatigheid aan de zijde van de opdrachtgever, zal EV Solutions de zaak, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door opdrachtgever, naar de uitdrukkelijke keuze van EV Solutions worden hersteld of vervangen. In geval van vervanging verbindt de opdrachtgever zich om de te vervangen zaak te retourneren en de eigendom daarover over te dragen aan EV Solutions.

14.3

De garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van oneigenlijk gebruik of wanneer de opdrachtgever of derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EV Solutions, wijzigingen aan de zaak hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

14.4

Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen overeengekomen is en deze non-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, is EV Solutions niet aansprakelijk voor gevolgschade.

14.5

De door EV Solutions verleende garantie(periode) op zaken is beperkt tot de voor de leverancier afgegeven garantie(periode) over de desbetreffende zaak. Indien één van de leveranciers van EV Solutions in staat van faillissement wordt verklaard vervalt de, door die leverancier, verstrekte (fabrieks)garantie en kan er op deze (fabrieks)garantie geen aanspraak worden gemaakt.

14.6

Indien de opdrachtgever aanspraak wil maken op enige garantie dan dient de opdrachtgever de opdrachtbevestiging aan EV Solutions te overleggen.

14.7

Er wordt door EV Solutions geen garantie verleend indien:

a. er sprake is van slijtage, die als normaal kan worden beschouwd;

b. de opdrachtgever niet meer in bezit is van de opdrachtbevestiging;

c. er schade is ontstaan door nalatig onderhoud, opzet of grove behandeling van de zaak.

14.8

Indien EV Solutions een schatting geeft van de mogelijke opbrengst c.q. het mogelijke rendement van een door EV Solutions geleverde zaak, geldt deze schatting slechts bij benadering. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat de daadwerkelijke opbrengst c.q. het daadwerkelijke rendement kan afwijken van de door EV Solutions gegeven schatting. EV Solutions is niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever als gevolg daarvan lijdt.

Artikel 15            TOEPASSELIJK RECHT  EN FORUMKEUZE

15.1

Op alle, door EV Solutions gesloten en te sluiten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.2

Alle geschillen tussen partijen voortvloeiende uit deze overeenkomst of daarmee rechtstreeks of zijdelings in verband staande, zullen in eerste instantie worden berecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden.

Artikel 16            WIJZIGEN  VAN DE VOORWAARDEN

16.1

EV Solutions is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. EV Solutions zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.